הטבות מס בהפקדה לקופת גמל לפי סעיף 45 ו- 47 לפקודת מס הכנסה - 2018

שנת 2018 מתקדמת אל סיום שנת המס. סוף השנה הוא הזמן המתאים להפקיד כספים לקופת גמל כדי לקבל הטבות מס הניתנות על ידי מס הכנסה. גובה הסכום המקסימלי להפקדה בקופת גמל נקבע לפי נתוני השכר ונתוני הפרשות לפנסיה של כל עובד או עצמאי. אם ביכולתכם להפקיד כסף בקופת גמל ולקבל על כך זיכוי מס או ניכוי מס, עשו זאת עד תום 2018.


הטבות מס סעיף 45

המדינה נותנת הטבות מס בהפקדה לקופת גמל הן לשכירים והן לעצמאיים. זוהי דרך לעודד את הציבור להפריש הפרשות לפנסיה. לכל מגזר נקבעו תנאים שונים לקבלת הטבת מס זו, וכן נקבעו תקרות שונות לסכומים עליהם ניתן לקבל הטבת מס.

הסעיפים הרלוונטיים לקבלת הטבת מס בהפקדה לקופת גמל הם סעיף 45א לפקודת מס הכנסה וסעיף 47 לפקודת מס הכנסה. סעיפים אלה מפרטים את הטבות המס ואת התנאים לקבלתן.

מס הכנסה הוא שנתי, וסוף השנה הוא הזמן המתאים לבחון האם הפקדתם את מלוא הסכום לקבלת הטבת מס, עד לתקרה הקבועה בחוק, או שתוכלו להפריש עוד כספים ולנצל את הטבת המס במלואה. אם טרם הפקדתם את מלוא הסכום, תוכלו לבצע הפקדה לקופת גמל בתשלום אחד, לקראת סוף שנה.

על בחירת קופת גמל תוכלו לקרוא במאמר "מדריך השוואת קרנות השתלמות וגמל".

כדאי לבדוק אפשרות הפקדה בקופת גמל להשקעה של משרד האוצר אשר קיבלה היתר שיווק וקבלת כספים במהלך נובמבר 2016. כך תוכלו לחסוך בקופת גמל נזילה, בה אין הגבלות על מועד משיכת הכסף. יתרון שמתווסף להטבות מכח סעיף 45א וסעיף 47 לפקודת מס הכנסה.

פקודת מס הכנסה והתקנות מכוחה הם מורכבים, וקשה להבין מהקריאה בהם מה סכומי ההפקדה הזכאים להטבת מס, ומה מעניקה כל הטבה. סכומים אלה משתנים מידי שנה, ונבדוק מה תקרות ההפקדה בשנת 2018.

ראשית, הטבות המס המוגדרות בחוק מתחלקות לזיכוי מס הכנסה וניכוי מס.

מהו זיכוי מס הכנסה?

זיכוי מס הוא החזר כספי של המס הנגבה (עד אחוז מסויים). למשל, זיכוי מס של 35% מהסכום שהופקד לקופת גמל לפי סעיף 45א לפקודת מס הכנסה, משמעותו היא: אם הפקדת 100 ש"ח, תקבל ממס הכנסה זיכוי מס בסך 35 ש"ח. זיכוי מס הכנסה בהפקדה לקופת גמל מוגדר בסעיף 45א לפקודת מס הכנסה.

מהו ניכוי מס?

ניכוי מס הוא הורדת הסכום המנוכה מהמשכורת החייבת במס. למשל: הרווחת 1500 ש"ח. מתוכם הפקדת 300 ש"ח לקופת גמל. מס הכנסה לא יתייחס ל-300 ש"ח שהופקדו כאל הכנסה חייבת במס, ויגבה מס רק מתוך 1,200 ש"ח הנותרים. ניכוי מס בהפקדה לקופת גמל מוגדר בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה.

שנית יש שוני בין הכללים החלים על עצמאי ועל שכיר.

מהן הטבות המס שאקבל כעצמאי בשנת 2018?

תקרת הסכום השנתי להפקדה לקופת גמל וקבלת הטבות מס לעצמאי היא 34,452 ש"ח .

איך הגענו לסכום הפקדה של 34,452 ש"ח?

ניתן להפקיד עד 16.5% מההכנסה המזכה, שתקרתה ב- 2018 היא 208,800 ש"ח (סכום שנתי). נכפיל 16.5% מתוך 208,800 ש"ח ונקבל 34,452 ש"ח – עליהם אתם זכאים להטבת מס.

איך מתחלקות הטבות המס בין ניכוי מס ובין זיכוי מס?

הטבות מס הכנסה לעצמאים בהפקדה לקופת גמל מתחלקות לשני חלקים שאינם שווים, העומדים על הסכומים הבאים ב-2018:

  • ניכוי מס עד סכום של 11% מתוך ההכנסה השנתית המזכה שהיא 208,800 ש"ח. הסכום להפקדה הוא עד 22,968 ש"ח. אפשר להפקיד גם פחות.
  • זיכוי 35% מסכום המס עבור מס הכנסה: כאן סכומי ההפקדה נעים מ- 5% ל- 5.5%, תלוי האם ניצלתם את ההטבה הניתנת על הפקדת עד 3.5% מתקרת השכר לביטוח אבדן כושר עבודה או לא. כאשר תקרת הזיכוי עומדת על 5.5% מתוך 208,800 ש"ח, הסכום להפקדה הוא עד 11,484 ש"ח. כאשר תקרת הזיכוי עומדת על 5% בלבד מתוך 208,800 ש"ח, הסכום שתוכלו להפקיד הוא עד 10,440 ש"ח. אתם יכולים להפקיד גם פחות.

יש הטבות מס לשכירים בשנת 2018?

הטבות המס לשכירים כוללות זיכוי מס הכנסה וניכוי מס. סעיף 45א לפקודת מס הכנסה וסעיף 47 לפקודת מס הכנסה משתמשים במושגים שכדאי להכיר:

  • משכורת מבוטחת
  • עמית מוטב

מהי משכורת מבוטחת?

המשכורת שלפיה המעביד מבצע עבורך הפרשות לפנסיה. פנסיה כוללת: קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים. משכורת זו בדרך כלל אינה כוללת תוספות כמו שעות נוספות, הוצאות רכב, בונוסים, תורנויות וכוננויות, החזרי הוצאות ועוד.

תוספות אלה, וכן כל חלק מהמשכורת שאינו כלול בהפרשות לפנסיה נחשבים למשכורת שאינה מבוטחת .

למשכורת מבוטחת ולחלק המשכורת שאינו מבוטח ניתנות הטבות מס שונות.

מיהו עמית מוטב?

שכיר שסך ההפקדות השנתי שלו ושל המעביד שלו לקופת גמל לקצבה הוא לפחות 16% מהשכר הממוצע במשק, כלומר 19,020 ש"ח בשנת 2018, המסתכמים ב- 1,585 ש"ח בחודש. מי שההפקדות עבורו נמוכות מסכום זה אינו במעמד "עמית מוטב". כל הנתונים הבאים מתייחסים לעמית מוטב. להסבר על הטבות מס לעמית שאינו מוטב, רדו לשאלה המתאימה

מה תקרת סכום ההפקדה לקבלת זיכוי מס הכנסה?

שכיר זכאי לקבל זיכוי מס על סכום שנתי של 7,308 ש"ח מתוך המשכורת המבוטחת . החישוב הוא 7% מתוך המשכורת המבוטחת עד ל- 8,700 ש"ח. סכום זה הוא עד 609 לחודש, כלומר 7,308 ש"ח לשנה.

על סכום זה ינתן 35% זיכוי מס הכנסה כמפורט בסעיף 45א(ה) לפקודת מס הכנסה, כלומר, זיכוי של 213 ש"ח לחודש.

איך מקבלים זיכוי מס על משכורת מבוטחת?

כאשר מחלקת שכר מעבירה הפרשות לפנסיה אל קופת גמל, עבור המשכורת המבוטחת, נוצר עבורך זיכוי מס אוטומטי על הפרשות אלה, עד לתקרה של 609 ש"ח לחודש.

אם הזיכוי האוטומטי נמוך מהתקרה, האם ניתן להפריש עצמאית סכום נוסף?

אם זיכוי המס האוטומטי נמוך מהתקרה, תוכלו להפקיד את ההפרש, כחלק מההכנסה הלא מבוטחת, או כחלק מההכנסה המבוטחת אם אתם עומדים במספר תנאים הקבועים בחוק מס הכנסה. ניתן גם להפריש לקופת גמל עוד סכום מתוך ההכנסה הלא מבוטחת בהתאם לתנאי פקודת מס הכנסה.

החישוב לזכאות דורש ייעוץ פרטני, המתייחס לנתוניכם האישיים ולמשכורתכם. תוכלו להתייעץ עם נציג של קופת הגמל שלכם או עם מומחה בלתי תלוי.

מה תנאי הטבת ניכוי מס לשכיר?

  • תנאי זכאות לניכוי מס מפורטים בסעיף 47(ב)(2) לפקודת מס הכנסה.
  • ניכוי מס של 11% ינתן אך ורק על המשכורת שאינה מבוטחת. אם המשכורת הלא מבוטחת שלכם עולה על 21,750 ש"ח, אינכם זכאים לניכוי לפי סע' 47. בכל מקרה, תקרת ההפקדה נקבעת לפי נתוני המשכורת האישיים ולכך נדרש ייעוץ אישי שניתן לקבל מנציג קופת הגמל שלכם או ממומחה בתחום.

האם עמית שאינו מוטב זכאי להטבת מס ב- 2018?

עמית שאינו מוטב זכאי להטבות המס הבאות:

זיכוי מס הכנסה לפי סע' 45: זהה להטבה של עמית מוטב. 7% מתוך המשכורת המבוטחת עד ל- 8,700 ש"ח. סכום זה הוא עד 609 לחודש, כלומר 7,308 ש"ח לשנה.

על סכום זה ינתן 35% זיכוי מס הכנסה כמפורט בסעיף 45א(ה) לפקודת מס הכנסה, כלומר, זיכוי של 213 ש"ח לחודש.

על המשכורת הלא מבוטחת ינתן זיכוי של 5% עד לתשרת שכר של 8700 ש"ח ברוטו, וינוכו מסכום זה הסכומים שהופקדו לו כשכיר.

ניכוי מס הכנסה לפי סע' 47: רק על המשכורת הלא מבוטחת. ינוכו 5% ממנה, עד 8700 ש"ח ברוטו.

לסיכום, מומלץ לשכירים להזדרז ולבחור כבר בימים אלה קופת גמל בעלת תשואה טובה ודמי ניהול נמוכים ולהתייעץ מה סכום ההפקדה שהם יכולים להפקיד אליה ולקבל הטבת מס.


למד על קופות גמל וקרנות פנסיה