מגדל מקפת אישית - 162

פירוט קרן הפנסיה מגדל מקפת אישית של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 2.95%
דמי ניהול - נכסים 0.29%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.49%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2016

יתרות
הפקדות ללא העברות 6487.93
משיכת כספים ללא העברות -1191.85
העברות בין הקרנות -1529.6
צבירה נטו 3766.48
יתרת נכסים 56819.11

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.58%
תשואה מצטברת לתקופה 7.22%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.34%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.53%
תשואה מצטברת 3 שנים 13.05%
תשואה מצטברת 5 שנים 37.05%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.17%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 6.51%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.63%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.12%
סטיית תקן 60 חודשים 1.03%
אלפא שנתית 3.24%
מדד שארפ 1.43%
יחס נזילות 84.2%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות8.47%4867159.51
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות11.82%6792101.18
אג"ח קונצרניות לא סחירות2.1%1203830.65
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות22.07%12679287.95
פיקדונות4.06%2332884.05
הלוואות4.97%2854524.81
מזומנים ושווי מזומנים6.35%3647672.64
קרנות נאמנות7.5%4306963.33
נכסים אחרים3.02%1736080.73
אג"ח מיועדות29.65%17038988.75
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים55.44%31852783.29
נכסים לא סחירים44.56%25606710.32
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ75.21%43218069.8
נכסים בחו"ל ובמט"ח24.79%14241423.81

גרף יתרות של מגדל מקפת אישית

גרף תשואות של מגדל מקפת אישית
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של מגדל מקפת אישית

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו