הראל - Golden Care - פיצוי ל 3 שנים

תוכנית ביטוח סיעודי Golden Care - פיצוי ל 3 שנים של הראל. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח הסיעוד כולל פירוט על הגדרת זכאות לביטוח, תקופת תשלום הפיצוי, גובה הפיצוי, גיל כניסה מקסימאלי, פיצוי לשיקום, השתתפות עצמית וכיסויים ופיצויים נוספים שחברת הביטוח מעניקה בתוכנית זו.


הראל - Golden Care - פיצוי ל 3 שנים rightCorner rightCorner
הגדרת זכאות לביטוח (ADL) די בתשישות נפש כולל אלצהיימר או די באי יכולת לבצע לפחות 50% מתוך 3 פעולות כל שהן מתוך פעולות היום יום (פעולות ה- ADL), כדי שהמבוטח יוגדר כסיעודי.
הפעולות הן:
1. לקום ולשכב
2. להתלבש ולהתפשט
3. להתרחץ
4. לאכול ולשתות
5. לשלוט על הסוגרים
6. ניידות
תקופת תשלום הפיצוי 3 שנים
תקופת המתנה 60 יום
פיצוי • סכום הפיצוי המתקבל אינו מקוזז עם תשלומים מביטוחים אחרים כגון: ביטוח לאומי, ביטוחים משלימים וביטוחים מסחריים אחרים.
• שחרור מתשלום פרמיה כל עוד המבוטח מוגדר כסיעודי
• תגמולי הביטוח עבור טיפול בבית וטיפול במוסד סיעודי זהים.
פיצוי מקסימאלי ₪ 20,000.00
גיל כניסה מקסימאלי 70
סוג פרמיה פרמיה קבועה
פיצוי במקרה מוות אינו כולל פיצוי במקרה מוות
פיצוי לשיקום 80% מהוצאות שיקום בפועל לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים, ועד תקרה בגובה 60,683 ש"ח או עד מכפלת סכום הפיצוי החודשי ב-10, הנמוך מביניהם.
השיקום יכלול טיפולים רפואיים או שיקומיים שמומחה קבע כי ישקמו את המבוטח.
סכום זה ינתן בנוסף לסכום הפיצוי הסיעודי.
השתתפות עצמית • 20% מהוצאות השיקום
לבעלי כתב השירות "דואגים בשבילך", בכתב השירות מפורטים סכומי ההשתתפות העצמית הנדרשים.
כיסויים ושירותים נוספים • כיסוי מלא בגין: תאנות ואירועי טרור.
• ערך מסולק - המבוטח יהא זכאי לתגמול סיעודי מופחת גם לאחר שהפסיק לשלם את דמי הביטוח.
• ערך פדיון - במקרה שגובה התגמול הסיעודי החודשי המסולק נמוך מ-600 ש"ח . עם התשלום תבוטל הפוליסה.
• הטבה לילדי מבוטח שנפטר - הנחה בגובה 50% לתקופה של 3 שנים עבור רכישת תוכנית ביטוח סיעוד זהה.

בעבר שווק עם הפוליסה כתב השרות "דואגים בשבילך". כתב שרות זה כולל שירותים שונים, חלקם בעלות השתתפות עצמית נמוכה. אם רכשתם כתב שירות זה, אתם זכאים לשירותים המנויים בו.
פרמיה חודשית בש"ח לכל 1,000 ₪ סכום ביטוח ₪ 13.58

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח סיעודי

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
סמן עד 3 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם