הפניקס חברה לביטוח - סיעודי 360 - פיצוי ל 5 שנים.

תוכנית ביטוח סיעודי סיעודי 360 - פיצוי ל 5 שנים. של הפניקס חברה לביטוח. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח הסיעוד כולל פירוט על הגדרת זכאות לביטוח, תקופת תשלום הפיצוי, גובה הפיצוי, גיל כניסה מקסימאלי, פיצוי לשיקום, השתתפות עצמית וכיסויים ופיצויים נוספים שחברת הביטוח מעניקה בתוכנית זו.


הפניקס חברה לביטוח - סיעודי 360 - פיצוי ל 5 שנים. rightCorner rightCorner
הגדרת זכאות לביטוח (ADL) א. מבוטח אשר מוגדר כתשוש נפש (כהגדרתו בפוליסה) או כחולה אלצהיימר. יהיה זכאי ל - 100% מהתגמול הסיעודי.
או
ב. מבוטח שאינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה) של לפחות 3 מהפעולות היומיומיות הבאות:
הפעולות:
• לקום ולשכב • להתלבש ולהתפשט • להתרחץ • לאכול ולשתות • לשלוט על הסוגרים • ניידות
אם אינו מסוגל לבצע 100% מהפעולה עבור לפחות 3 פעולות - יהיה זכאי ל- 100% מהתגמול הסיעודי.
תקופת תשלום הפיצוי 5 שנים
תקופת המתנה 30 יום.
פיצוי • סכום התגמול למבוטח השוהה במוסד סיעודי גבוה יותר, פי 2.2, מסכום הביטוח למטופל הסיעודי בבית: לדוגמא: אם סכום הביטוח שנבחר הוא 5,000 ₪ - בעת היותו מטופל סיעודי בבית יקבל 5,000 ₪ כל חודש ובעת היותו מטופל סיעודי במוסד יקבל 11,000 ₪.
• אין התקזזות במקרה של כיסוי חופף מחברות ביטוח אחרות.
פיצוי מקסימאלי ₪ 22,000.00
גיל כניסה מקסימאלי 70
סוג פרמיה פרמיה קבועה
פיצוי במקרה מוות אינו כולל פיצוי במקרה מוות
פיצוי לשיקום מבוטח ששילם פרמיות לפחות 12 חודשים והפך למטופל סיעודי, זכאי לשיפוי בגין שיקום לאחר השתתפות עצמית של 20% ועד גובה סכום הפיצוי החודשי או עד 5,000 ₪, הנמוך מביניהם, למשך תקופה שאינה עולה על 6 חודשים לכיסוי הוצאות מיוחדות כמו: ריפוי בעיסוק, פיזיוטרפיה, טיפול נפשי ועוד.
השתתפות עצמית שיפוי בגין שיקום לאחר השתתפות עצמית של 20%
כיסויים ושירותים נוספים • כיסוי למטופל סיעודי כתוצאה מאירוע טרור - המבוטח יהיה זכאי לקבל פיצוי סיעודי מהפוליסה והיה ונפגע בפעולת טרור, גם אם נמצא זכאי לפיצוי ו/או טיפול מגורם ממשלתי, עד לתקרה של 10,279 ש"ח.
• במשך התקופה שבה ישולמו על ידי המבטח תגמולי סיעוד חודשיים, ישוחרר המבוטח מתשלום הפרמיה לביטוח זה .
• ערך מסולק - לפוליסה ערך סילוק בהתאם לגיל כניסה של המבוטח, המפורט בטבלאות חברת הביטוח. המבוטח זכאי לחלק מהסכום לאחר הפסקת הביטוח, בתנאי שהמבוטח שילם פרמיה במשך 36 חודשים לפחות. .
פרמיה חודשית בש"ח לכל 1,000 ₪ סכום ביטוח ₪ 85.49

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח סיעודי

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
סמן עד 3 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם